Algemene voorwaarden

1.0 Algemeen


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het beeldmateriaal van en alle diensten uitgevoerd door Equishoots. Bij het aanvragen van een reportage of andere opdracht geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met alle voorwaarden.

1.2 Wanneer u bezwaar heeft tegen deze voorwaarden, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de fotograaf, voor het definitief bespreken van de betreffende opdracht, fotoreportage of nabestelling. Wanneer de fotograaf uw bezwaar gegrond acht, kan ervoor gekozen worden een aangepaste overeenkomst te sluiten.

1.3 Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment worden aangepast door Equishoots.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Equishoots en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


2.0 Boekingen en betalingen


2.1 Het boeken van een fotoreportage, fotoweekend, workshop of andere dienst en product kan via de website of door een email te sturen naar Equishoots. Na het boeken van een fotoreportage, fotoweekend, workshop of andere dienst of product is er een totstandkoming en is de deelnemer/koper gebonden aan de overeenkomst.

2.2 Het aanvragen van een offerte is geheel vrijblijvend. Wanneer er echter een datum gekozen is voor de fotoreportage staat de fotoreportage geboekt.

2.3 Alle genoemde tarieven zijn exclusief reiskosten en exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

2.4 Na het boeken van een dienst of product ontvangt de deelnemer/koper een factuur voor de totaalsom. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt Equishoots zich het recht voor om de boeking te annuleren en de plek weer vrij te stellen.

2.5 Nadat een dienst is geboekt is annulering niet meer mogelijk. Indien de opdrachtgever ervoor kiest de opdracht te annuleren wordt 50% van het afgesproken tarief in rekening gebracht door Equishoots, mits de opdracht meer dan 14 dagen voor aanvang geannuleerd wordt. Bij annulering binnen twee weken voor deelname wordt 100% van het tarief in rekening gebracht. Tenzij door Equishoots de datum is verplaatst of geannuleerd.

2.6 Mocht jezelf niet in staat zijn om deel te nemen aan een fotoreportage, fotoweekend, workshop of andere dienst van Equishoots, dan mag iemand anders jouw plaats innemen. Wel dient dit uiterlijk 7 dagen voor aanvang per email te worden gemeld. Indien de verandering leidt tot extra kosten voor Equishoots, worden deze in rekening gebracht bij de deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag en de eventuele extra kosten.

2.7 Bij het boeken van een dienst of product bij Equishoots waardoor Equishoots niet in staat is de afspraak op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Equishoots een nieuwe datum zoeken met de klant.

2.8 Bij slecht weer op de afgesproken dag van de boeking zal Equishoots besluiten of er een nieuwe datum tot stand komt en of dat het doorgaat. Dit om de kwaliteit van de fotografie te garanderen en de fotografie apparatuur te beschermen. Mocht er sprake zijn van regen, hagel of sneeuw, onweer of storm, dan kan de fotoreportage geen doorgang vinden buiten. Equishoots zal met de klant kosteloos een nieuwe datum afspreken bij annulering. De beslissing van de fotograaf is hierin doorslaggevend.

2.9 Het succes van een fotoreportage hangt af van vele omstandigheden, waaronder (maar niet uitsluitend) de getroffen voorbereidingen, de weersomstandigheden, de locatie, de hulp tijdens de reportage zelf en in het geval van dieren de werkwilligheid van het betreffende dier. De fotograaf stuurt vooraf een lijst met tips ter voorbereiding, welke u niet verplicht bent door te nemen en/of op te volgen, maar welke wel bij kunnen dragen aan een groter succes van de boeking.

2.10 De betalingstermijn van uw factuur bedraagt 7 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten per dag plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor de rekening van de klant.

2.11 Zolang een opdracht nog niet betaald is behoudt de fotograaf zich het recht de resultaten van de betreffende opdracht niet te publiceren of te delen met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft totdat de betaling is ontvangen door de fotograaf, geen enkel recht de gemaakte beelden te publiceren of gebruiken op welke wijze dan ook.

2.12 Vanwege de persoonlijke aard van elke opdracht is restitutie van geld en/of vergoeding van de door de opdrachtgever gemaakte kosten is in geen geval mogelijk.


3.0 Aansprakelijkheid


3.1 Equishoots is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Equishoots is uitgegaan van door de klant/deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3.3 Equishoots accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de fotofotoreportage, fotoweekend, workshop of andere dienst of product naar de bestemming vanwege overmacht situaties, waaronder extreme weersomstandigheden, stakingen, burgeropstanden, oorlogen, natuurrampen of ziekte. De klant/deelnemer is zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

3.4 De klant/deelnemer is tijdens de fotoreportage, fotoweekend, workshop of andere dienst zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is op geen enkele wijze te verhalen op Equishoots.

3.5 Equishoots is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Equishoots ingeschakelde derden.

3.6 De uitvoering van de opdracht/dienst vindt plaats geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de klant/deelnemer. Equishoots is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Equishoots.

3.7 De klant/deelnemer dient de schade waarvoor Equishoots aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade, aan Equishoots te melden.

3.8 De deelnemer/klant vrijwaart Equishoots voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de deelnemer/klant toerekenbaar is.

3.9 Deelname aan een dienst van Equishoots is op volledig eigen risico van de klant/deelnemer.


4.0 Auteursrecht , portretrecht en publicatie


4.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Equishoots. Op alle door Sanne van Dee gemaakte foto’s en geschreven teksten rust auteursrecht.

4.2 Het is niet toegestaan foto’s te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Equishoots. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf.

4.3 Afdrukken en digitale bestanden die worden gekocht zijn alleen bedoeld voor eigen privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen met de fotograaf. Bij boeking van een persoonlijke/particuliere fotoreportage is het toegestaan uw digitale foto’s in webformaat (900×600 pixels of kleiner, tenzij specifiek anders overeengekomen) te plaatsen op uw persoonlijke social media profielen of forums, onder voorwaarde van naamsvermelding.

4.4 Elk ander gebruik dan op persoonlijke social media profielen of forums is enkel toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Voor commercieel, redactioneel of promotioneel gebruik rekent de fotograaf andere tarieven dan voor particulier gebruik.

4.5 Bij uw boeking koopt u niet het auteursrecht van de fotograaf af, tenzij specifiek vooraf schriftelijk overeengekomen en met passende vergoeding. U koopt uw afdrukken en/of digitale bestanden, maar niet het auteursrecht. Het blijft dus ook na aankoop van de foto’s niet toegestaan deze op enige andere wijze te publiceren dan zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals vooraf schriftelijk overeengekomen.

4.6 Het is wettelijk gezien niet toegestaan de foto’s te publiceren, aan te passen, verveelvoudigen, kopiëren of te gebruiken op enig andere wijze dan hier beschreven in de algemene voorwaarden, tenzij vooraf anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Hieronder valt ook, maar niet uitsluitend, het (laten) nabewerken, schilderen of aanpassen van de foto op enige wijze.

4.7 Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen vanzelfsprekend recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor digitale bestanden en publicaties. Het afstaan van foto’s aan derden of andere partijen op welke wijze dan ook, is dan ook niet toegestaan.

4.8 Als houder van het auteursrecht heeft Sanne van Dee het recht de foto’s genomen tijdens een boeking te allen tijde naar eigen inzicht te gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden maar zal in dit geval altijd haar best doen u per e-mail op de hoogte te stellen van publicatie.

4.9 Ieder gebruik van de door de fotograaf gemaakte beelden anders dan beschreven in de algemene voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op het auteursrecht komt de fotograaf een vergoeding toe minstens twee maal de gebruikelijke vergoeding voor de betreffende vorm van gebruik of publicatie, met een minimum van €100.

4.10 Bij elke vorm van publicatie dient het duidelijk te zijn dat Sanne van Dee maker van het beeld is. Het zij door middel van het goed leesbare watermerk in de foto, het zij door de vermelding: ‘Foto: www.equishoots.com’ of ‘Foto: Equishoots’

4.11 Digitale bestanden (beelden) kunnen in verschillende formaten geleverd worden. In de algemene voorwaarden zijn de doeleinden en
voorwaarden voor gebruik van de digitale bestanden beschreven, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is.

4.12 Het zonder toestemming gebruiken van de digitale bestanden op enig andere wijze dan beschreven in de voorwaarden of vooraf schriftelijk overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Voor enige ander gebruik van de beelden dan beschreven in de algemene voorwaarden gelden aangepaste tarieven en afspraken.

4.13 Digitale bestanden in zogenoemd ‘webformaat’, doorgaans geleverd op 900×600 pixels, zijn uitsluitend bedoeld voor privégebruik tenzij schriftelijk anders overeengekomen. U heeft wel, tenzij anders overeengekomen, toestemming deze beelden te gebruiken op persoonlijke social media profielen of forums online, onder voorwaarde van naamsvermelding. De resolutie van deze
bestanden is niet geschikt voor het (laten) afdrukken en/of uitvergroten van deze beelden. Deze bestanden zijn in het beeld voorzien van de ‘digitale handtekening’ of het watermerk van de fotograaf. Onder geen voorwaarden mag dit watermerk verwijderd worden, mag de foto bijgesneden of bewerkt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Bij publicatie dient
de naam of website op het watermerk altijd goed leesbaar te zijn. Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 

4.14 Digitale bestanden in zogenoemd ‘printformaat’ of ‘hoge resolutie’ (doorgaans een digitaal bestand groter dan 2000×3000 pixels) zijn
geschikt om af te (laten) drukken enkel en alleen bedoeld voor privégebruik, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen is met de fotograaf. Onder privégebruik wordt verstaan het zelf laten afdrukken van de foto voor eigen gebruik binnenshuis. Deze foto’s mogen onder geen omstandigheden en op geen manier gepubliceerd, op internet of waar dan ook, of verveelvoudigd worden.
Enig ander gebruik dan bovenstaand beschreven is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

4.15 Indien u beeldmateriaal van Equishoots wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Equishoots. Er zal een passende vergoeding worden besproken. 


5.0 Klachten


5.1  Klachten betreffende het geleverde werk of diensten dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 10 dagen na de fotoreportage, fotoweekend, workshop of andere dienst schriftelijk aan Equishoots te worden gemeld.

5.2 Bij ontevredenheid krijgt de deelnemer/klant in geen enkel geval zijn of haar geld of tegoeden terug. Hij of zij kan in dit geval een klacht indienen binnen 10 dagen na het plaatsvinden van de fotoreportage, workshop of andere dienst waarna Equishoots zal kijken wat zij voor hem of haar kan betekenen.


6.0 Workshops, fotoweekenden en meeloopdagen


6.1 De modellen genoemd op de site en in de advertenties zijn onder voorbehoud. De modellen kunnen voor een workshop/fotoweekend/meeloopdag veranderen.

6.2 Bij voorspelde slechte weersomstandigheden zal een workshop/fotoweekend ook doorgaan tenzij door Equishoots anders aangeven. Mocht er ondanks dat Equishoots de weersvoorspellingen in de gaten heeft gehouden, toch onverwacht slecht weer komen tijdens een workshop/fotoweekend/meeloopdag, dan is teruggave van kosten niet mogelijk.

6.3 In de situatie dat Equishoots een workshop/fotoweekend/meeloopdag moet annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om een workshop/fotoweekend/meeloopdag uit te voeren, laat Equishoots dat uiterlijk 7 dagen voor aanvang van een workshop/fotoweekend/meeloopdag weten, tenzij er gezamenlijk met de deelnemers een kortere termijn is afgesproken.

6.4 Equishoots heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in het programma.

6.5 Equishoots is niet aansprakelijk voor overmacht. Onder overmacht worden abnormale en niet te voorziene omstandigheden verstaan,
waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

6.6 Deelnemers zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van een workshop/fotoweekend/meeloopdag zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door Equishoots ter beschikking is gesteld en de daarvan verkregen resultaten.

6.7 Deelnemers mogen de door Equishoots vertoonde en gedeelde lesmaterialen niet opnemen of op andere wijze opslaan tenzij de cursist hiervoor schriftelijke toestemming heeft. Bestanden en informatie mogen niet worden verspreid/vermenigvuldigd/openbaar gemaakt worden, niet in de originele en ook niet in een aangepaste vorm.

6.8 De deelnemer zal binnen 2 jaar na een workshop, meeloopdag of fotoweekend geen gelijke dienst aanbieden met hetzelfde of een gelijk onderwerp.

6.9 Voor elke dag dat een deelnemer of aan hem verwante onderneming een gelijke diens of een dienst met een gelijk onderwerp aan biedt aan derden, verbeurt de deelnemer een bedrag van €600 per dag dat de dienst aangeboden wordt, een maximum van €6000 ter vervangende schade vergoeding. Hieronder vallen ook meeloopdagen. 

6.10 Als een deelnemer zich zodanig gedraagt dat dit hinder of last oplevert voor een goede uitvoering van een workshop/fotoweekend/meeloopdag, kan de deelnemer door Equishoots van een workshop/fotoweekend/meeloopdag worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor de rekening van de deelnemer.

6.11 Voor modellen van een workshops/fotoweekend/meeloopdag gelden dezelfde voorwaarden als die voor modellen voor portfolio-reportages/TFP-reportages. 

6.12 Equishoots is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat van deelnemers aan een workshop/fotoweekend/meeloopdag. Het niveau van deze deelnemers is vooraf namelijk lastig in te schatten.

6.13 Modellen van een workshops/fotoweekend/meeloopdag krijgen 3 foto’s van Equishoots. Wanneer zei naar extra foto’s vragen of foto’s op groot formaat zonder logo, hebben zei het recht om in totaal 5 foto’s te ontvangen (inhoud van het Basis pakket). Meer foto’s kunnen nabesteld worden.

6.13 Modellen van een workshop/fotoweekend/meeloopdag gaan automatisch (stilzwijgend) akkoord met alle voorwaarden. 

 

7.0 Portfolio-reportages/TFP-reportages 

 

7.1 Na de fotoreportage zoekt de fotograaf de foto’s uit. Je ontvangt een door de fotograaf gekozen X aantal foto’s. Deze foto’s zijn kosteloos  en dienen als bedankje voor het model staan. 

7.2 Uit de gratis geleverde foto’s mag het model één foto uitkiezen die hij/zij zonder logo op groot formaat wilt ontvangen. 

7.3 Meer foto’s kunnen bij worden bestelt, hiervoor geldt de huidige prijs.

7.4 Bij het instemmen van een portfolio-reportage/TFP-reportage geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met alle voorwaarden.

7.5 Bij het instemmen van een portfolio-reportage/TFP-reportage, geeft u automatisch (stilzwijgend) aan akkoord te gaan met het vrij gebruik van de foto’s op social media en promotie doeleinden door Equishoots.

7.6 Het terugtrekken van de toestemming voor vrij gebruik is mogelijk. Hier zitten echter kosten aan verbonden. Wanneer de toestemming wordt terug getrokken, wordt door de klant het hele bedrag van €100 voor de fotoreportage vergoed. Equishoots is niet verplicht om het zelfde aantal foto’s te leveren als de waarde van de fotoreportage en houdt zich aan het aantal afgesproken foto’s. Mochten er al foto’s ontvangen zijn door de klant dan wordt hiervoor een bedrag van €33 per foto in rekening gebracht. 

8. Rechts- en forumkeuze 

8.1 alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn,
worden beheerst door Nederland recht. 

8.2 de toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 

8.3 ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze algemene
voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Equishoots en
de opdrachtgever/deelnemer/klant, zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.

Sanne van Dee

4105 WE Culemborg

Nederland


KVK 74990632

BTW NL239628044B01

© EQUISHOOTS | SANNE VAN DEE

equishoots.info@gmail.com